ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی


 

ارائه سرویس تطبیق با شاخص های ارزیابی دوره نهم درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی

ارائه سرویس تطبیق با شاخص های ارزیابی دوره نهم درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی

مشتریان گرامی
نظر به ابلاغ شاخص های ارزیابی کیفیت ارائه خدمات شناسنامه دار الکترونیکی دولتی و پرتال های دستگاه های اجرایی کشور، تا پایان مهلت تطبیق و ارزیابی یعنی ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، جهت بررسی و تطبیق با بخش فروش نرم افزار این شرکت تماس حاصل فرمایید.
 
فایل ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاه ها و پرتال ها: لینک دانلود فایل