ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی


 

اخذ گواهی افتا برای نرم افزار HighPortal آریانیک

اخذ گواهی افتا برای نرم افزار HighPortal آریانیک

 

کلیه مراحل الزامات مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری (افتا) برای پورتال‌های دولتی اعمال شد و نرم افزار پورتال سازمانی HighPortal آریانیک برای تست سنگین به آزمایشگاه ایریانا فرستاده شد و عقد قرارداد تست نرم افزار با آزمایشگاه مذکور منعقد گردید.  

 گام بعدی این فرایند دریافت گواهی افتا برای نرم افزار HighPortal آریانیک خواهد بود.