آریانیک ...

پورتال سازمانی آریانیک

HighPortal 2002-2022

ASP.NET/ SQL Server 2016

Portal
پورتال سازمانی آریانیک با نام تجاری HighPortal اولین و تنها پورتالی است که به زبان های ASP.NET و JAVA و در دو حالت نرم افزاری و سخت افزاری(Rack Mount Appliance) تولید شده است. پورتال سازمانی آریانیک با نام تجاری HighPortal اولین و تنها پورتالی است که به زبان های ASP.NET و JAVA و در دو حالت نرم افزاری و سخت افزاری(Rack Mount Appliance) تولید شده است. پورتال سازمانی آریانیک با نام تجاری HighPortal اولین و تنها پورتالی است که به زبان های ASP.NET و JAVA و در دو حالت نرم افزاری و سخت افزاری(Rack Mount Appliance) تولید شده است.