آریانیک ...

هوش تجاری آریانیک

Business Intelligence

BI

هوش تجاری

شرح خدمات حوزه هوش¬تجاری (Business Intelligence):

  • - برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی در حوزه هوش تجاری
  • - ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های هوش تجاری
  • - تهیه و تدوین نقشه راه (Road map) و معماری کلان هوش تجاری
  • - مهندسی کیفیت داده ها (Data Quality Engineering) و تهیه شناسنامه منابع داده ای
  • - مهندسی نیازمندی ای کسب و کار (Requirement Engineering)و تهیه شناسنامه شاخص های عملکرد کلیدی (KPI)
  • - طراحی و پیاده سازی فرآیندهای استخراج، تبدیل و بارگذاری (ETL) جهت استقرار پایگاه داده تحلیلی (Data warehouse)
  • - طراحی مدل داده ای (Data Model) منطبق بر نیازمندی های شناسایی شده در حوزه های مختلف کسب و کار
  • - طراحی و پیاده سازی گزارش های تحلیلی و داشبوردهای اطلاعاتی (Information Dashboards)
  • - تهیه و تدوین RFP جهت اجرای پروژه های هوش تجاری