ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی

فرم درخواست همکاری نخبگان

فرم درخواست همکاری نخبگان
1-مشخصات فردی
نام : * نام خانوادگی : *
محل تولد : * تاریخ تولد :
شماره ملی : * شماره تماس : *
وضعیت تاهل : مجرد متاهل
پست الکترونیک : عکس :
نشانی : *


مدال المپیاد دانش آموزی بله خیر

مدال المپیاد دانشجویی بله خیر

ثبت اختراع بله خیر

عضویت در بنیاد ملی نخبگان بله خیر

متقاضی چه شغلی هستید؟ *
استعداد درخشان بله خیر
رتبه برتر کنکور بله خیر
حقوق درخواستی تومان
سایر موارد
بارگذاری رزومه شخصی (اختیاری)
در مورد موضوع های زیر خواسته های خود را بنویسید
ساعت کاری
شرایط کاری
سهامداری یا استخدامی
اختیارات
تجهیزات مورد نیاز
سایر موضوعات