ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی

کتاب قانون

 

کتاب قانون

 

این کتاب در جهت مستندسازی هرچه بیشتر آنچه در آریانیک می‌گذرد، چگونگیها و دستورالعمل‌ها نگاشته شده است تا در هر زمان راهنمای عملکرد مستندی برای مدیران و پرسنل در دسترس باشد و ایشان بتوانند با استفاده از آن، نحوه عملکرد خود را مورد بازبینی قراردهند، از صحت آن مطمئن گردند و یا از دستورالعمل خاصی در موارد خاص اطلاع حاصل نمایند .

 همچنین برای جلوگیری از گرفته شدن وقت اندیشمند افراد آریانیک، کارمندان و مدیران تازه وارد به آریانیک، می‌توانند به عنوان آموزش و آگاهی، توسط کتاب قانون در سریع‌ترین زمان به وظایف خود آگاه گردند. نگارش جدید این کتاب هر 6 ماه یک­بار با لحاظ تغییرات و اصلاحات جدید، چاپ خواهد شد و پرسنل می‌بایست همیشه آخرین نسخه آن را ملاک عملکرد خود قرار دهند.

مقرر گردیده است تا مدیرت گهگاه بطور اعلام نشده، تسلط پرسنل به قوانین و محتویات این کتاب را مورد بررسی قرار دهد. دستورات جدید و تغییرات دستورالعمل‌ها و قوانین، هر ماه توسط کارشناس اداری شرکت از پرسنل اخذ و جهت درج در نگارش بعدی کتاب نگهداری خواهد شد.

امید است با این روش، از موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌ها جلوگیری شده به دقت و صحت عملکرد کارکنان افزوده گردد.

 

فهرست كتاب قانون آریانیك

 

بخش اول: معرفی شركت (مقدمه، اساسنامه، روزنامه رسمی، هیئت مدیره، رتبه‌بندی و سایر مجوزها و گواهی‌ها)

 

بخش دوم: برنامه‌ریزی استراتژیك

١- چشم انداز

٢- بیانیه مأموریت

٣-ارزش‌ها

٤- سیاست‌های كلان

٥- اهداف بلند مدت

٦- اهداف كوتاه مدت

٧- چارت سازمانی

٨- دستورالعمل­های مشترك

٩- آئین‌نامه انضباط كار

١٠- حقوقی: تیپ قراردادهای استخدام، فروش، نمایندگی، مشاركت و...

 

بخش سوم: مدیریت عملیاتی

الف- برنامه‌های عملیاتی مدیریت اجرایی

١- چارت و شرح وظایف نقش‌ها و فرآیندها

٢- دستورالعمل‌ها

٣- مستندات

٤- مستندسازی و مدیریت دانش

٥- نظارت (حصول اطمینان از انجام كار صحیح)

٦- شاخص‌ها و كنترل (كنترل انجام كار صحیح بطور صحیح)

 

ب-  برنامه‌های عملیاتی مدیریت فنی

١- چارت و شرح وظایف نقش‌ها و فرایندها

٢- دستورالعمل‌ها

٣- مستندات

٤-مستندسازی و مدیریت دانش

٥- نظارت

٦- شاخص‌ها و كنترل

 

ج- برنامه‌های عملیاتی مدیریت فروش و بازاریابی

١- چارت و شرح وظایف نقش‌ها و فرایندها

٢- دستورالعمل‌ها

٣- مستندات

٤- مستندسازی و مدیریت دانش

٥- نظارت

٦- شاخص‌ها و كنترل