ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی

تمایز ها

تمایز ها:

 1. آریانیک به هیچ سازمان، موسسه، بانک نهاد، حذب، گروه و شخص خاصی وابسته نیست.
 2. آریانیک موفقیت های خودرا بدون استفاده رانت و فساد اداری و بدون اخذ تسهیلات بانکی بدست آورده است.
 3. آریانیک، کلیه قوانین مشمول از جمله دارایی بیمه، شهرداری، کار، مدنی و تجارت را بطور کامل حمایت می کند.
 4.  آریانیک شرایط کاررا منعطف کرده و افراد می توانند شغل دلخواه خودرا طراحی و تعریف کنند.
 5. آریانیک از اتحاد با رقبا استقبال می کند و رقبای خودرا به مشتریان بالقوه معرفی می کند.
 6. آریانیک هیچگونه شکایت حقوقی در مراجع ذیصلاح از سمت مشتریان پورتال خود نداشته است.
 7. آریانیک بدون کاغذ کار می کند و برای احترام به زمین و طبیعت از چاپ کاتالوگ سررسید و بروشورهای کاغذی پرهیز می کند.
 8. آریانیک برای بدست آوردن پروژه و مناقصات، روابط غیررسمی برقرار نمی کند.
 9. آریانیک به دخالت در مدیریت شرکت پاداش می دهد.
 10. آریانیک قیمت کلیه محصولات و خدمات خودرا برروی وب سایت برای کلیه خریداران اعلام کرده است.
 11.  آریانیک به شفافیت کامل معتقد است و محرمانگی تنها درخصوص اطلاعات مشتریان رعایت گردد.
 12.  آریانیک در 21 سال گذشته هیچ تغییراتی در ترکیب هیأت مدیره نداشته است.
 13.  آریانیک مهاجرت نمی کند و به زندگی در ایران و خدمت به وطن افتخار می کند.
 14.  آریانیک کار نمی کند زندگی می کند و زندگی می بخشد.