ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی

حمایت از پایان نامه ها

حمایت از پایان نامه ها
شرکت فناوری اطالعات آریانیکداده در نظر دارد مسائل خود را از طریق روش های علمی، آزمایشگاهی و شریک شدن در طرحهای تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاهی بررسی نماید تا عالوه بر حمایت های مالی و غیر مالی از پژوهش های دانشگاهی، بودجههای اختصاصی موضاعات D&R این شرکت نیز در راههای علمی و توسط افراد متخصص صرف شود.
لذا از عالقهمندان با پژوهش های مرتبط با فعالیت شرکت )در همه رشتهها( دعوت به عمل میآید. حمایت آریانیک از طرحهای تحقیقاتی بسته به موضوع آنها متفاوت بوده و طرحهایی که واجد موضوعات مرتبط تر با فعالیت شرکت فناوری اطالعات آریانیکداده هستند از حمایت های بیشتری برخوردارند.
با تکمیل اطالعات خواسته شده، موضوع طرح تحقیقاتی خود را که میتواند شامل پروپوزال، پایاننامه، فرصت های مطالعاتی، مقاله و ... باشد با ما در میان بگذارید.
مشخصات فردی
نام : * نام خانوادگی : *
محل تولد : تاریخ تولد :
شماره ملی : شماره تماس :
پست الکترونیکی :
نشانی :
موضوع طرح تحقیقاتی(فارسی) : موضوع طرح تحقیقاتی(لاتین) :
مقطع تحصیلی :
نام دانشگاه :
نام استاد راهنما :
بارگذاری فایل(پروپزال ،پایان نامه ، مقاله و ...) :
تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل :
حمایت مالی : حمایت غیر مالی :
توضیحات بیشتر :