ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی
فایروال یا دیواره ی آتش چیست؟

فایروال یا دیواره ی آتش چیست؟

در مباحث مربوط به امنیت شبکه، یکی از پروتکل هایی که بسیار مطرح می شود استفاده از فایروال یا دیواره ی آتش است. فایروال ( Firewall ) به نرم‌افزار یا سخت‌افزارهایی گفته می‌شود که همچون حفاظی بین اینترنت و سیستم عمل می کنند و با کنترل ترافیک رد و بدل شده در شبکه به ترافیک‌های غیر مجاز یا آسیب زا اجازه عبور نمی دهند.